පව්කම්වලින් වැළකී සිටි අවස්‌ථාවක්‌ පිළිබඳව සිහි කරන්නේ නම් පොදු සම්මතය මත පන්සිල්, අටසිල් ආදි වශයෙන් නොගෙන ශික්‍ෂාපද වෙන වෙනම ආවර්ජනා කර බලා තමන් අවංකවම ආරක්‍ෂා කළ ශික්‍ෂාපද වෙන්කොට ගැනීම, සත්‍යවාදී වීම සඳහා වඩා වැදගත් වේ.

Preview

3 Vipassana Meditation Centre


Vipassana Meditation Centre
Offering courses in Vipassana Meditation as taught by S.N. Goenka
in the tradition of Sayagyi U Ba Khin
Course Schedule


Vipassana Meditation Courses in Sri Lanka
Offering courses in Vipassana Meditation as taught by S.N. Goenka
in the tradition of Sayagyi U Ba Khin.