පව්කම්වලින් වැළකී සිටි අවස්‌ථාවක්‌ පිළිබඳව සිහි කරන්නේ නම් පොදු සම්මතය මත පන්සිල්, අටසිල් ආදි වශයෙන් නොගෙන ශික්‍ෂාපද වෙන වෙනම ආවර්ජනා කර බලා තමන් අවංකවම ආරක්‍ෂා කළ ශික්‍ෂාපද වෙන්කොට ගැනීම, සත්‍යවාදී වීම සඳහා වඩා වැදගත් වේ.

Preview

සුමතිපාල නා හිමි සෙනසුන් අරණ

Sumantiphāla Nahimi Senasun Arana,
Heelbatgala Rd, Kanduboda, Delgoda, Sri Lanka
Tel: (+94)11-2402805, (+94)113058486. 
E-mail:  senasunarana@gmail.com


A new Meditation Centre has been opened in 2003 on the land right next to Kanduboda VMC. Lay
people can build "kutis" and have access to them for life. This might interest to those who may
want to meditate but not become a monk. Thirty "kutis" have been built already. 

The head of the new centre is Ven. Pemasiri, a popular and experienced teacher in the Mahāsi
tradition who is helpful and friendly to foreigners. He used to stay in Kanduboda VMC and
then in Lanka Vipassana Centre. (See next entry.) Besides the Mahāsi method he also teaches
other traditional methods of meditation. The place is mainly for laypeople, but monks do visit
and stay here for limited periods. The female yogis and nuns have their own separate area.
The facilities are nice and spacious.

Approximately 20 kms E of Colombo. From the CTB Bus Station at Olcott Mawatha, Pettah,
take the 224 bus which stops outside the monastery; also the 207 bus from Gampaha goes
there. Some of the buses to Kirindiwela are passing near Kanduboda (but this is not a good
option, as they are infrequent).


Buddhism Transformed: Religious Change in Sri Lanka
"Kuti"

How To Get Here......

The centre is located at Kanduboda, 16 miles from Colombo and is easily accessible by bus route 224(Colombo/Pugoda) leaving from the central bus stand. from Colombo the bus trip takes 1 to 1 1/2 hours. The distance from the Katunayake International Airport to Kanduboda is longer with no direct bus connection. Taxi service is available from the airport (1 hour) or Colombo (1/2 hour). The information desk at the airport or the Tourist Board in Colombo can provide a schedule of taxi fares to be expected for this distance.
Sumantiphāla Nahimi Senasun Arana,. 
Heelbatgala Rd, Kanduboda, Delgoda, Sri Lanka
Tel: (+94) 11-2402805, (+94)113058486. 
E-mail: senasunarana@gmail.com
http://senasunarana.blog.com


සතර බඹ විහරණයෙන්ම උපලක්ෂිත වූ ලොවක් තනන්නට වෙර දරන ඔබ වෙනුවෙන්