පව්කම්වලින් වැළකී සිටි අවස්‌ථාවක්‌ පිළිබඳව සිහි කරන්නේ නම් පොදු සම්මතය මත පන්සිල්, අටසිල් ආදි වශයෙන් නොගෙන ශික්‍ෂාපද වෙන වෙනම ආවර්ජනා කර බලා තමන් අවංකවම ආරක්‍ෂා කළ ශික්‍ෂාපද වෙන්කොට ගැනීම, සත්‍යවාදී වීම සඳහා වඩා වැදගත් වේ.

Preview

මීතිරිගල නිස්සරණ වන සෙනසුන


Meetirigala Nissarana Vanaya is a monastery in the strict forest tradition in Sri Lanka. It is considered as one of Sri Lanka's most respected meditation monasteries and was founded in 1968 by Asoka Weeraratna (the founder of the German Dharmaduta Society and the Berlin Buddhist Vihara in Germany). He equipped the monastery with all the facilities conducive to the meditative life, found an accomplished meditation master, Ven. Matara Sri Nanarama Mahathera (author of 'Seven stages of Purifications' and 'Seven Contemplations', both published by the BPS), to direct the meditation training, and then, his mission accomplished, he himself entered the Buddhist order under the name Mitirigala Dhammanisanthi. Meditators and monks go alms begging in the traditional style, male meditators are allowed to stay for up to 2 weeks, but only after receiving prior invitation.


Contact Monastery


Meetirigala Nissarana Vanaya Sanrakshana Mandalaya
Mitirigala - 11742
Sri Lanka
Phone : (+94) 33 333 9193
Email :nissaranavanaya@gmail.com

Tel: (+94) 33 333 9193, (+94) 33 333 9193, (+94) 77 722 2338, (+94) 77 722 6211,
, (+94) 77 722 3468


Looking for route map? CLICK HERE to visit the route map page
Retreat Schedule

මීතිරිගල නිස්සරණ වන සෙනසුන පිළිබඳ විස්තර


2008 දී