පව්කම්වලින් වැළකී සිටි අවස්‌ථාවක්‌ පිළිබඳව සිහි කරන්නේ නම් පොදු සම්මතය මත පන්සිල්, අටසිල් ආදි වශයෙන් නොගෙන ශික්‍ෂාපද වෙන වෙනම ආවර්ජනා කර බලා තමන් අවංකවම ආරක්‍ෂා කළ ශික්‍ෂාපද වෙන්කොට ගැනීම, සත්‍යවාදී වීම සඳහා වඩා වැදගත් වේ.

Preview

සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ ආරණ්‍ය සේනාසන ලේඛනය

විහාරස්ථානයේ නමලිපිනයදුරකතන අංකය
 යහන්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, උස්සාන,දේවහුව 0726312901
 දෙමටගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙමටවැව,හොරොව්පතාන. 0255785990
 සෙන්පති නන්දිමිත්‍ර ආරණ්‍ය සේනාසනය දියතිත්තවැව,පරංගියාවාඩිය,හොරොව්පතාන. 0254907778/0775580995
 
ගලපිටගල ආරණ්‍ය සේනාසනය,
 ඊතල්විද්දවැව,කැබිතිගොල්ලෑව. 0724146535
 භාතියගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය පහලඋස්ගොල්ලෑව,කැබිතිගොල්ලෑව. 0253243409
 ශ්‍රි සුගත නාගගිරි ලෙන ආරණ්‍යය, අඩුකැටියාව,පරසන්ගස්වැව,අනුරාධපුරය. 
 ශ්‍රි සාරිපුත්ත වන අරණ, පුත්තල පාර, කොරකහවැව,පණ්ඩුලගම,අනුරාධපුරය. 0253778156
 සිරි සුධම් අරණ සෙනසුන, අභය වැව,අනුරාධපුරය. 
 කටාරම්පුර ආරණ්‍ය සේනාසනය, කටාරම්පුර,දුටුවැව,ගලෙන්බිදුනුවැව. 0253241086
 රහත්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, මරදන්කඩවල,හොරොව්පොතාන. 0784990064/0719157342
 බමුණුත්තුව ආරණය සේනාසනය, බමුණුත්තුව,පඩිකාරමඩුව,ගලෙන්බිදුණුවැව. 0778915032
  වජිරාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනයය, නුවර පාර,කටුපොත කන්ද,පලුගස්වැව,මිහින්තලේ 0253853670
 කළුදියපොකුණ අරහත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කළුදියපොකුණ,මිහින්තලේ 0711526504
 මිහිදු ආරණ්‍ය සේනාසනය, මිහින්තලේ පාර,කුරුන්දන්කුලම. 0252266688
 පුණ්‍යභූමි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉහල කෝන්ගස්වැව,නාච්චාදූව. 0711056960
 ලබුනෝරුවකන්ද වන සෙනසුන, මුරියාකඩවල,මරදන්කඩවල. 0772774640/0766101085
 ශ්‍රී උපසේන ආරණ්‍ය සේනාසනය, තලාව පාර,ශාස්ත්‍රවෙල්ලිය,කැකිරාව. 0253854614/0718424747
 ශාන්තිලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, මහවැව,කැකිරාව. 0719125481
 පද්මලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, හිත්තරගම,ඇඹුල්ගස්වැව,කැකිරාව. 0713940808
 ශ්‍රි බෝධිරාජ ආරණ්‍ය සේනාසනය, හිරිවඩුන්න,හබරණ. 0663669183
 රිටිගල ආඩියා කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගලපිටගල,රිටිගල,පලුගස්වැව. 0253258167
 ශ්‍රී චන්ද්‍රවර්ත ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුංචිකුලම,ඉපලෝගම. 0253258118
 දුටුගැමුණු ආරණ්‍ය සේනාසනය, පුලියන්කුල,මවිජිතපුර. 0252263455
 කුංචිකුලම නව ජයගඟ චිත්ත විවේකාරාමය, නව ජයගඟ අසල,කුංචිකුලම,ඉපලෝගම. 0718665685
 චිත්ත විවේක සේනාසනය, ගලටබැදිවැව,නෑගම්පහ,ගල්නෑව. 0778849229
 ඔරුගල ආරණ්‍ය සේනානසය, ඔත්තාපහුව,නෑගම්පහ. 0710756672
 ශ්‍රී සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, කූරටියාව, මීගලෑව. 0252281206
 ශ්‍රී නියඳගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඹගස්වැව,මානේරුව,නෑගම්පහ 0373374307/ 0663669007
 සමාධි සෙනසුන, ගැරඩියා උල්පත, හුරුළුනික වැව. 
 චේතිය ලෙන විහාරය, පහලදික්වැව හුරුළු ජයපුර,මෙගොඩවැව. 
 ශ්‍රී මෙත්තානන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය උල්පත්වැව,උපුල්දෙණිය 071-7374144
 කොරගහවැව පිළිබැන්දගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොරගහවැව,හිදෝගම,තලාව. 0719497996
 ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනය, වම්බටුවැව,මානේරුව,නෑගම්පහ 0253246208/ 0712901127
 පිවිතුරු අරණ සෙනසුන, කට්ටකඩුව,මානේරුව,නෑගම්පහ 0776587690
 යහන්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, උස්සාන,දේවහුව,ගලේවෙල 0729882389
 ශ්‍රි සම්බෝධි විහාරස්ථානය, උළුක්කුලම,පේමඩුව. 0718155478
 ශ්‍රි සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, අලියාවිද්දවැව,රනෝරාව. 0710614362
/0719895712
 සසර ඉම ආරාමය, බෝගහහින්න,6 ඇල, ගිරානේගම,ද/හල්මිල්ල වැව, කැකිරාව 0718448205
 මෙත් සිසිල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඔත්තප්පුව,ගාලදිවුල්වැව. 0765347366
 ධම්මදේව ආශ්‍රමය, අංක 259/89 මලියදේව මාවත, විජයපුර. 
 පරගහඋල්පත ආරණ්‍යසේනාසනය පරගහඋල්පත.ටැලිමුවපොතාන 0702700849
 නිකසල ආරණ්‍ය සේනාසනය බොරළුකන්ද,බෝගහවැව 0719579283
 වන සෙනසුන ආනේකට්ටිය, පූනෑව 0766684362
 වෙහෙරකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය ඩී-06,වාහල්කඩ,කැබිතිගොල්ලෑව 0716952884
 ගල්පියුම ආරණ්‍ය සේනාසනය කහටගොල්ලෑව .කැබිතිගොල්ලෑව 0725601750
 ශුී ජිනරතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය පහල දිවුල්වැව,කපුගොල්ලෑව 
 ශ්‍රී සාල ආරණ්‍ය සේනාසනය බෝ ගස් වැව 02,කණුගහවැව,කැබිතිගොල්ලෑව 0778926186
 මෙත්සිසිල ආරණ්‍ය සේනාසනය අංක 83,හෙළකෝමාන,දොරකුඹුර. 0764442715/0774418120
 සමනලතැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, සමනලතැන්න,දෙහිඅත්තකණ්ඩිය. 0273283858
 කුඩාසිගිරි අරණ්‍ය සේනාසනය, කුඩාගල,දෙහිඅත්තකණ්ඩිය. 0710477324
 මෙත්සිසිල ආරණ්‍ය සේනාසනය හෙළකෝමාන,දොරකුඹුර. 0768734916/0764442715
 මහානාග ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරාවාන,පදියතලාව. 0633633360
 නාගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ලුණුබොක්ක දොරකුඹුර,පදියතලාව. 0777210174
 මෙව්ලුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරිහන්දිගල,කොලමන්තලාව. 0633631186/0764903877
 වෙහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, උණුවතුර බුබුල,මහඔය. 0724759454
 සමංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, සමංගල,වෑරැන්කැටගොඩ. 0776704849
 ඓතිහාසික පියංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පියංගල,රජගලතැන්න. 0633632113/0779172480
 බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, බුද්ධංගල,අම්පාර. 0633632330/0776704849
 මිහිදු ආරණ්‍ය සේනාසනය, කෙත්සිරිගම,කොක්නහර,අම්පාර. 0633632255
0776474857
 රුවන් මළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, 1/සී,පන්නල්ගම. 0778122615
 කුටුම්බිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කැලවඑළිය, පානම 0718316410
 තරුලෙන්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පන්සල පාර,හුලංනුගේ. 0777212388
 ආරණ්‍ය සේනාසනය, මුඩගල,මහඔය. 0776231779
 ශ්‍රී පුන්‍ය බෝධි තපෝවනාරාමය, වීරානගලකන්ද,කීනාමුතුමුල්ල,දොරකුඹුර. 0758254136
 කොකාගල නාඋයන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුඹුරුවෙල, වැදිකොටුව,පදියතලාව. 0778141974/0768955349
 අරියසිතුම් තපෝ අරණ සේනාසනය වරාපිටිය, කැකිරිහේන. 026-3261122
 සිරි සම්බුද්ධ රාජ බෝධිමළු ආරණ්‍ය සේනාසනය බුදුරාපොත පාර, කීනාතුමුල්ල, දොරකුඹුර, පදියතලාව 0771784930
 මෙවුළුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය කිරිහන්දිගල පාර,කොළමන්තලාව 0764903877/0633631186
 කොඩිකන්ද ශ්‍රි සම්බෝධි ආරණ්‍ය සෙනසුන, කොහිලදෙනිය, හරංකහපත, පොල්ගම්පල. 
0343307371
0714041
 මඩකඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, 101/A,මඩකඩ,ඉංගිරිය. 0343346906
 නාමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොතලාවල,බණ්ඩාරගම. 0382288961
 නිග්‍රෝධ ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඹගහකන්ද දෙල්මෑල්ල බුලත්සිංහල 0712011340
 මණ්ඩගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ලෙව්වන්දූව,වැලිපැන්න. 0342273910
 පොකුරුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, බදුගම නව ජනපදය,මතුගම. 
 සුගත සෙවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කටුගහහේන, නවුත්තුඩුව. 
 කොඩිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉඹුල,කොඩිගල පාර,පරගස්තොට. 0714329773
 දෙයියාගල විවේක සේනාසනය, බෝපිටිය,වලල්ලාවිට. 0758024332
 කොඩිගල වන සෙනසුන, ගොරකදුව,යගිරල. 0712282994
 කබරගල සිරි රහල් ලෙන්ගිරි තපෝවනය, ලෙන්ගිරි මාවත,ගැමුණු පුර,ඉහල හෙවෙස්ස. 0718462944
 යක්ගිරිලෙන වැලිගල්පොත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, යගිරල. 0345682642
 සිරි සුමන ආරණ්‍ය සේනාසනය, 12 කණුව,සිංහරාජ උද්‍යානය, යට්ටපාත,මතුගම හරහා. 0343912634
/0711780772
 රුසිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දිගන්න,අත්වැල්තොට,මොරපිටිය. 0347916393
 පූජා ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරිමැටියාවල,හැඩිගල්ල ජනපදය,බදුරලිය. 0712848857
 කළුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කළුගල,ගුරුළුබැද්ද. 0343945480
 ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සෙනසුන, බොල්ලුන්න,හැඩිගල්ල ජනපදය,බදුරලිය. 0343942868/0715766580
 කළුගල්දෙනිය ආරණ්‍යය සේනාසනය, කටුකැන්ද,තිනියාවල,මතුගම හරහා. 0913080670/0718376932
 නර්තනගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මුණගම,හොරණ. 0342262315
 ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක සේනාසනය, නාගල තන්ද,මහ උඩුව,කුඩ‍ා උඩුව. 0342253353
 තපෝවනය අරණ්‍ය සේනාසනය, දික්ලන්ද,වරකාගොඩ,නෑබඩ. 0344916557
 බටහේන්පිටිය යෝගාශ්‍රම විහාරය, බටහේන්පිටිය, අගලවත්ත. 0711320180
 සාරානන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇල්ලකන්ද,වැලිපැන්න. 0773067374
 සඳවිමල සෙනසුන, වැලිගම්පිටිය,පොකුණුවිට. 0342263958
 ධම්මදීප අරණ්‍ය සේනාසනය යාලගල , හල්තොට. 0719346426
 බෝධිනාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝධිනාගල,ඉංගිරිය. 0718394001/0343346902
 තුන්දොල ආරණ්‍ය සේනාසනය, රත්මලේ, පොල්ගම්පල. 
 ශ්‍රී පේමරතනාරාමය පන්නිල,මතුගම. 0342247189/0718393953
 ශ්‍රී කල්‍යාන චිත්ත විවේකාශ්‍රමය, නෙළුව පාර,1 කණුව,පැලවත්ත. 0772556948
 ස්වර්ණලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙබරහේන පාර, යටියන, 0345720592
 කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිතුල්ගොඩ, අගලවත්ත. 0343309708
 සතිපට්ඨාණාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය මල්බෙරිය, කිතුල්ගොඩ, අගලවත්ත. 0343749232
 මහ කළුපහන වන සෙනසුන, මහකළුපහන, මතුගම. 
 දාගැබ්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහල හෙවෙස්ස,පැලවත්ත,මතුගම. 0773097654
 සම්බෝධි අාරණ්‍ය සේනාසනය, වෙල ඉහල,හඳපාන්ගොඩ 0775246273
 දහම්කන්ද අාරණ්‍ය සේනාසනය, කුරාඋඩ,කුරණ,හඳපාන්ගොඩ 0772977010
 ශ්‍රී කල්‍යාළණි යෝගාශ්‍රමය අක්කර 18 පුහාඹ‍ු‍‍ගොඩ දොඩන්ගෙ‍ාඩ 070357388
 මෛත්‍රි ආරණ්‍ය සේනාසනය අක්කර 12,සිරිල්ටන් වත්ත,හාන්දුපැල්පොළ 
 රන්පොකුණ ආරණ්‍ය සේනාසනය රන්පොකුණ, වැලිකල ,පොකුණුවිට. 0779770079
 ආනන්දබෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාරංගල,අම්බලකන්ද,අරණායක. 0353359023
 ශ්‍රී සුමණ ගල්ලෙන්ගොඩ යෝගාශ්‍රමය, ගල්ලෙන්ගොඩ,දෙබත්ගම,කෑගල්ල. 0776102099/0355613672
 මිහිදු ආරණ්‍ය සේනාසනය, පින්නලන්ද,සුදුගල,උස්සාපිටිය. 0717320073
 බෝධිතැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, තල්ගමුව,දෙවනගල,අරණායක. 0776257463
 මැල්ලගල ආරණය සේනාසනය, දිවෙල, උඩගම,පල්ලේගම,අරණායක. 0353352434
 කරඬුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, නිල්මල්ගොඩ,කැගල්ල. 0352223007
 පන්දෙනිය මහා ආරාන්‍ය සේනාසනය විහාරය, පන්දෙනිය,වතුර,කෑගල්ල 
 තුම්මෝදර මහා ආරණය සේනාසන විහාරය, උඩුමාගම,හෙට්ටිමුල්ල. 0750448450
 මාළිගාතැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, ලාහුපන,මොරොන්තොට. 
 වලගම්බා ආරණ්‍ය සේනාසනය, කඩිගමුව,පිටගල්දෙණිය. 071-6237805
 තරණගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, නිට්බෝල්ට් ජනපදය,පිටගල්දෙණිය. 0783922664
 සෝණගිරිලෙන ආරණ්‍යය, ගල්පාත,රුවන්වැල්ල. 0365715820
 දේවගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, පුවක්මල් ඇල්ල, උඩමාලිබොඩ,මාලිබොඩ. 0375652460
 බෝධිරාජගල යෝගාශ්‍රමය, හතරවීදිය,උඩහේනකන්ද, දැරණියගල. 0718488248
 ශ්‍රී ශෙෙලගිරි යෝගාශ්‍රමය, ශෙෙලගිරිය,දැරණියගල. 0362249556
 ශ්‍රී සුමණගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, හත්කෑල,මියනවිට,දැරණියගල. 0729399677
 මිහිදු වි‍වෙික ‍සේනාසනය, ‍බොරලංකඩ,‍දෙහිඕවිට. 0776750756
 විවේක සේනාසනය, කනංගම,දෙහිඕවිට. 0362267956
 රත්නගිරි භික්ෂු වි‍වේකාශ්‍රමය, කැලෑගම පාර, නාපාවල,අවිස්සා‍වේල්ල. 0363362002
 කන්දෙගෙදරවත්ත‍ යෝගාශ්‍රමය, අටළුගම දකුණ,‍දෙහිඕවිට. 0363797638
 දිවියාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කරපනේ,රන්දිවල,මාවනැල්ල. 0355782325
 කහගල යෝගාශ්‍රමය, ඉලුක්ගොඩ,මාවනැල්ල. 0357200096/0718602210
 කොඩිගල සේනාසනය, කෙහෙල්පන්නල,හෙම්මාතගම. 0717199577
 ශ්‍රි පොකුණුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, වරාගොඩ,මොලගොඩ. 0715683952
 අමිලසිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, වරාගොඩ,මොලගොඩ. 
 වැදිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, වැදිකන්ද,අලව්ව. 0774361502
 මහමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, තෙලිඇල්ල,තුංතොට. 0357911260
 අශෝක ආරණ්‍ය සේනාසනය, රංවල,බෙලිගල. 0355618913/0758424773
 සල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගලපිටමඩ. 0353559207
 ශ්‍රි පාරමීතා ආරණ්‍ය සේනාසනය, පාමංකඩ,, වාහකුල 
 ශ්‍රී කෙත්තාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානය පරණ පන්සල්වත්ත, කොස්කඳහේන, නූරිය 071 - 4798906
 ශ්‍රී කෙත්තාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානය පරණ පන්සල්වත්ත, 
 ධම්මගිරි අසපුව රුක්ගහතැන්න,ෙකාටියාකඹුර 071550992
 පොත්ගුල් ආරණ්‍ය සේනාසනය පහන් කණුව,කන්දෙගෙදර,දේවාලේගම 076-9926180
 ගල්ලෙන් විහාරය, පුවක්මල් ඇල්ල,උඩමාලිබොඩ. 
 දළුග්ගල සිරි ගෞතම දම්සක් ආරණ්‍ය සේනාසනය, කැප්පෙටිහේන,ගලිගමුව නගරය. 0779139795
 බඹරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය බඹරගල, කොටියකුඹුර 
 කස්සප අරණ විවෙික සෙනසුන E614/A හොලොම්බුව,තුංතොට 070-2310003
 විජේසේන බණ්ඩාර යෝගාශ්‍රමය කුරුණෑගොඩ,කොටියාකුඹුර නැත
 පාරිලෙය්‍ය වනාරාමය, යාන්ගල්මෝදර,පොල්ගහවෙල. 0770780074/0716661538
 තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඔරුගොඩහේන, වලත්වැව, ඇඹෝගම. 
 ධර්මරාජගල ආරණ්‍ය සේනාසනය ගල්ගිරියාකන්ද, කදුරුවැව,ඇහැටුවැව. 0719112229
 ඇත්දළගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, වේදෙණිගම, කුඩාකත්නෝරුව, මීගලෑව. 0718450668/0373616589
 ශ්‍රී අශෝකාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, නබඩෑව, ඇඹෝගම. 0375376920/0775039261
 ශ්‍රී මහින්දාරාමය,(අරණ්‍ය සේනාසනය), අන්දරවැව, මීගලෑව. 0375718719
 පාරමිතා ආරණ්‍ය සේනාසනය, කැලේගම, ඇහැටුවැව. 0769383293/0773933849
 ශ්‍රී චුල්ලපබ්බතාරාම සේනාසනය, උඩකොටුව, ඇහැටුවැව. 0769383293/0786852030
 රුවන්ගිරිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉහළ කඩදුන්න,ලෝකාහෙට්ටිය. 0372233799
 පතන්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, පල්ලේවෙල,කටුපොත. 0723991451
 කුළුණුකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, රක්ෂිත වනය,වැවගම. 0728973072
 දෙව්රම් වෙහෙර ආරණ්‍ය සේනාසනය, පාලුඋස්වැව,මීවැල්ලෑව. 0779006673/0375616946
 ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධන යෝගාශ්‍රමය, හිදෝගම , නිකවැරටිය. 0779129228
 ගනේගෙදර කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝයගනේ,කුරුණෑගල. 0778390755
 ශාන්තාරාම වන සෙනසුන, කූරියම්පොල,පොතුහැර. 0716688232
 ඇතුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇතුගල,කුරුණෑගල. 0373981572
 නිසලවිල සදහම් සෙනසුන, ධර්මපාල මාවත,වළාකුල්පොල,කුරුණෑගල. 0718318336
 රඹපොකුණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, කන්දේගෙදර,නිකවැරටිය. 0374901945/0771890284
 ආර්ය ශ්‍රාවක බෝධිරාජ අරණ්‍ය සේනාසනය වෑගෙදර,ගල්ගමුව 0702480400
 ශ්‍රී ශෛලතලාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇලවක පාර,කුඹුක්වැව, නිකවැරටිය. 0712277715/0775011500
 දමුණුකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය දෙණගමුව,පොල්ගහවෙල 
 මලියදේව අරහත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය අරංකැලේ,කුඹුක්වැව. 0373769540 0710891832
 නාගපබ්බත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කල්ලංචිය,ගල්ගමුව. 0725344886
 සුමනරතන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පළුගොල්ල,මහා නාන්නේරිය. 0714003024
 නිසල අරණ්‍ය සෙනසුන ඉහළ නාන්නේරිය,මහානාන්නේරිය. 0725343195
 සෝනියාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, තම්මැන්නාවැටිය,මහානාන්නේරිය. 0711142515
 රන්පත්විල ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාහෙට්ටිකුලම,මහානාන්නේරිය. 0726049147
 සිරි සඟබෝ ආරණ්‍ය සේනාසනය, අංකෙන්දවැව,මහගල්කඩවල. 0717288843
 නිකසල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙමටවකන්ද,කඳුබොඩ, මොරඟනේ. 0373378212/0779147152
 පතිරාජ මාතා ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගල්වැව,තුත්තිරිපිටිගම. 0717023575
 ශාසනාරක්ෂක නිග්‍රෝධ ආරණ්‍ය සේනාසනය, කරගහගෙදර,කුලියාපිටිය. 0776269982
 බෝධිමාලක සේනාසනය, වලත්වැව, ඇඹෝගම. 0771526726
 සිරි සුමේධ විවේකාරාම අරණ්‍ය සේනාසනය, බැදිගම, ඇහැටුවැව. 0778547232
 ශ්‍රී ගෝතම සුණ්‍යවර්ධන සඳුන්කුමාර ලෙන්ගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, තිඹිරියාව, ඇඹෝගම. 0776366007
 හුඹුලුගල විහාරය, කොස්කැලේ,පන්ලියද්ද. 0718455504
 දිඹුල ආරණ්‍ය ‍සේනාසනය, දිඹුල,ගොඩගම. 0777100093
 යෝධයාකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, දම්පිටිගම,හල්මිල්ලවැව. 0776065932
 සිරි විදසුන විවේක සේනාසනය, දොඩම්ගහකොටුව,මැල්සිරිපුර. 0373877896
 දණ්ඩුවාව ආරණ්‍ය සේනාසනය, දණ්ඩුවාව,නිකවැරටිය. 0718421120/0777291959
 ශ්‍රි සුදර්ශන ආරණ්‍ය සෙනසුන, ගන්තිරියාව, බමුණාකොටුව. 0373375406
 තිඹලවකන්ද ආරණය සේනාසනය, මුණමලේ,බමුණාකොටුව. 0373372848
 දේවාලේලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, වෑඋඩ තැපැල්,වෑඋඩ. 0377923723/0779935359
 උග්ගල්පාය ආරණ්‍ය සේනාසනය, උග්ගල්පාය,උඩ ඉගුරුවත්ත,මාවතගම. 0772594907
 යක්දෙස්සාගල කන්දේ ගල්ලෙන් විහාරය, වෙහෙරගොඩැල්ල පාර,ඒදණ්ඩාවල,කුරුණැගල. 0778490759
 අම්මබලන්ගල මලියදේව ආරණ්‍ය සේනාසනය දකුණු රත්මලේ,නාගොල්ලාගම. 
 මඩුවේගල ආරණ්‍ය සේනාසනය අඹගස්වැව,කෝන්වැව. 
 ශ්‍රී සුමේධ ආරණ්‍ය සේනාසනය වතුපලගම,දළදාගම,මහව. 0725794635
 ගල්ලෑව වෙහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය පහළගම,කෝන්වැව. 0718420390
 මාලිගාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය තෙන්නකෝන්ගම,අවුලේගම. 0728754250
 විල්ගම ආරණ්‍ය සේනාසනය, වල්පාළුව,අවුලේගම. 0770253455
 නාගහකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, කන්දෙවත්ත, ඉහලකඩදුන්න, ලෝකාහෙට්ටිය. 
 තිසරණ සරණ භාවනා අසපුව, පොතානේගම, පහළ ගිරිබාව 0724498585
 ශ්‍රී මංගලගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉහල ගිරිබාව, පහළ ගිරිබාව 037-3973251
 වේදසගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, සංගප්පාලය,වන්නිකුඩාවැව. 
 පාලුගම යෝගාශ්‍රමය, පාලුගම,තඹුත්ත,ගල්ගමුව. 0377913329
 ශ්‍රී නිස්සරණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුඩාගල්කල්ල,තඹුත්ත. -
 නාගන්සෝල ආරණ්‍ය සේනාසනය නාගන්සෝලය, රස්නායකපුර. 0772099280
 සලිය අරණ සේනාසනය දොළුකන්ද.වේදෙණිය,හුණුපොල. 0373377195 0718265907
 නීරාවිය ආරණ්‍ය සේනාසනය, නීරාවිය,නිකදළුපොත. 
 වෙහෙරගල සෙනසුන, මාවීහේන,කටුපොත. 0769913290
 මාලිගාකන්ද ආරාණ්‍ය සේනාසනය, මාහොලව,කු/බෝපිටිය. 0373973777/0715198886
 පීල්ලකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, මැදවත්ත,ඉහලකටුගම්පල 0372266693
 ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම සේනාසනයන, පොල්පිටිය උතුර,මැටිකුඹුර. 0714971204
 කොස්වත්ත අරණ්‍ය සේනාසනය, නව කොළඹ පාර,පොල්ගහවෙල. 0725616830
 නබඩ පොකුණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉරුදෙණියාය,පොල්පිතිගම. 0375653013/0723162467
 කම්බුවටවන මුණිවර ආරණ්‍ය සේනාසනය, ජයලත්ගම,කම්ඹුවටවන,මොරගොල්ලාගම. 0375683821
 සාලිය ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගල්කිරියා කන්ද,මොරගොල්ලාගම. 0718431859
 අරලිය මළුව තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුඹුකුලාව,පොල්පිතිගම. 0711111700
 මල්අස්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඔලින්දන්කඩවල,මල්අස්න,පොල්පිතිගම 0713893192
 නාඋයන ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඟුල්ගමුව,පන්සියගම. 0374947378
 සුදුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉමිහාමින්නේගම,පන්සියගම,පොල්පිතිගම. 0715463145
 කරඳගොල්ල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙගඩතුරාව,පොල්පිතිගම. 071-8601176
 වැව්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඟුල්ගමුව,පන්සියගම. 0373879286
 සුගත බෝධි චිත්ත විවේකාශ්‍රමය, පානව,මාළිගාපිටිය, වාරියපොල. 0784390591
 නාථගනේ ආරණය සේනාසනය, නාථගනේ,මහකෙළිය. 0373379277
 ශ්‍රී සුමේධ ආරණ්‍ය සේනාසනය අස්ගිරිපවුව, වඩුගම,නාගොල්ලාගම,මහව. 0373615323
 ස්වේත වන්දන තපෝවනය, රබර්කන්ද,මැටියගනේ. 0373760680/0716533965
 කොහොඹන්කුලම ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොහොඹන්කුලම,වන්නිකුඩාවැව. 071-2630938
 ශ්‍රී සංකස්ස ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුඩාගල්කල්ල,තඹුත්ත. -
 සිරි සදහම් ආරණය සේනාසනය කහගොල්ල,කනත්තේවැව. 0775198718
 රණගිරි ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දේවගිරිය,දිද්දෙණිය 0711776060
 ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති ආරණ්‍ය සේනාසනය වඩුපොලයාගම,පොල්පිතිගම. 0711489345
 ශ්‍රී සුදර්ශන ආරණ්‍ය සේනාසනය, තල්පත්වැව,පොල්පිතිගම. 0713602075
 ශ්‍රි ගොරොක්ගහලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, මැටිබොක්ක,වෑඋඩ. 0724323942
 සීල භාවනා මූලස්ථානය, හබ්බෙලිකන්ද,පඹදෙණිය,අලව්ව. 0714049403
 ශ්‍රී පොකුණුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය මඩදෙනිගම, ඇහැටුවැව 0771159116
 කොටවිලාකන්ද අරණ්‍ය සේනාසනය, දෙහිගම,පහමුනේ 
 ශ්‍රී සම්බෝධි ආශ්‍ර‍මය, අඹගම්මන,නාරම්මල. 0710164048
 රැණකෙටුගල ආරණ්‍යෙස්නාසනය පොළගැවිල්ල,බ/කොස්වත්ත 0719494136
 තම්මැන්නාව අරණ්‍ය සේනාසනය, තම්මැන්නාව,තඹුත්ත. 
 ආරණ්‍ය සේනාසනය, අධිකාරීගම,කොත්මඩුව,ගිරිබාව 
 විහාරගල අරණ්‍ය සෙනාසනය, එලගම්මිල්ලව,මීවැල්ලෑව. 0727119477
 ඇහැටුගලයාය අරණ්‍ය සේනාසනය, බුල්නෑව,ගල්ගමුව. 0769272849
 පැනසිහ සෙනසුන පණාදණ්ඩ, කැප්පටිවලාන. 0777362973
 බෝධිරාජවිවේක සේනාසනය වම්බටුවාමුල්ල පි/රත්මලේ 0779615602
 ශ්‍රී ගෞතම බුද්ධ වජිරාරාම සේනාසනය මුදියන්නෑගම, කුඩාකත්නෝරුව, මීගලෑව. 0779024487
 කොඩිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය පොල්පිතිගම 0775951542
 තුරුවියන ආරණ්‍ය සේනාසනය කොරදොළුව,මැටිකුඹුර 
 කුරටිය කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය මාහොලව,කු/බෝපිටිය 
 ගොළුවාවලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය බෝගහපැලැස්ස,තල්විට 0762200289
 අරියචිත්ත විවේකාශ්‍රමය ඉහල උඩපොල,කෝන්දෙණිය,පොල්ගහවෙල 0375712335
 ඉසිපතනාරාමය බලගොල්ලාගම, බලල්ල 0759444167
 මිහිදුවනාරාමය කන්ද පාර,උග්ගල්ල,පාදුක්ක. 0778471786/0113114030
 කොඩිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොස්වත්ත. තුම්මෝදර. 0363336117
 ආර්ය වනගිරි සේනාසනය, මහවලදෙනිය,හිගුරල,පුවක්පිටිය. 0364901582/0718573669
 සිරි දිගන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දිගන ජනපදය,තුම්මෝදර. 
 මුණ්ඩිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය මිරිස්වත්ත,පුවක්පිටිය. 0362231036
 ශ්‍රී විභූෂිත ආරණ්‍ය සේනාසනය, අංක 80,මුල්ලේගම,හෝමාගම. 
 කොළන්කන්ද ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, 78, දිද්දෙණිය උතුර, හංවැල්ල. 0363364848
 බුද්ධෝ බෝධි භාවනා මධ්‍යස්ථානය දූව පාර,බටහිර හොරගල,පාදුක්ක. 0713441989
 පහන් කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය රන්දෙව්ගම,ඉහළ කොස්ගම,කොස්ගම 0717112410
 පතනකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය දිද්දෙණිය, පහත්ගම, හංවැල්ල 0715592350
 නාවිමන ආරණ්‍ය සේනාසනය, බලතව,අඹේපුස්ස. 0353350651
 කොහොඹගල ආරණ්‍ය භාවනා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, හරංකහව,දංඔවිට. 0333339356
/0711398827
 වේවැල්දෙණිය ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහළගම,වේවැල්දෙණිය. 0333337286
 කිණිතුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝතලේ,ඉහළගම. 0770178202
 ශ්‍රී ජයසේන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පල්මඩ,මීරිගම. 
 ඇඳගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දියාල කන්ද,පොහොන්නරුව,මීරිගම. 0718675251
 නාග තපෝවනය, මාරපොල,වේයන්ගොඩ. 0332296685
 සිරිවිමල සෙනසුන් විහාරය, ජම්බුවත්ත,අස්ගිරිවල්පොල 0112220436
 හද්දාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉන්දොලමුල්ල,දොම්පෙ 
 මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ආරණ්‍ය සේනාසනය මීතිරිගල. 0333339193/0770022001
 සුමේධාරාමය, විලේකුඹුර,මීතිරිගල. 
 සුමංගලාරාමය, විලේකුඹුර,මීතිරිගල. 
 වළගම්බා ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගණේකන්ද,පැපිලියවල. 0771820764
 ශ්‍රී ඉසුරුදම් සෙවණ විවෙික සෙනසුන, එඩේරමුල්ල, වත්තල 0112981430
/0714475121
 සමථ ආශ්‍රමය, දෙල්ගොඩ පාර,මාවර මංඩිය,සියඹලාපේ. 0117632977/0713552902
 අරණ විවේක සේනාසනය, 78/1,මීගහවත්ත,ආරාමය පාර,සියඹලාපේ. 
 ශාන්ත තපෝවන විහාරස්ථානය, කලෝටුවාව,කළගෙඩිහේන. 0718387851
 ශ්‍රී ඤාණාරාම ත්‍රිපිටක ධර්මායතනය මීතිරිගල. 0333961500
 බෝපැත්ත විවේක සේනාසනය, බෝපැත්ත,උෟරාපොල. 0776416033
 මිගදාය තපෝවනය, බෝපාගම,වේයන්ගොඩ. 
 මිල්ලතාකන්ද විවේක සෙනසුන කිරිදිවැල. 0332268109/0718563026
 ශ්‍රී අරහන්තක සමාධි අරණ, වෑබඩ දකුණ,වෑබඩ. 0719600007
 කලු ගල්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉහළගම,කිතුල්වල,මීරිගම. 0335684222
 අමාවිල් ආරණ්‍යය, පිට නාවාන,මීරිගම. 0333340103
 තරණකන්ද ආරණය සේනාසනය, තරණ කන්ද,පරගොඩ,දිවුල්දෙණිය. 0714120677
 මෙත් සිසිල සේනාසනය, හැලකන්ද,මිනුවන්ගොඩ. 0717282844
 මහකන්ද අාරණ්‍ය සේනාසනය, මහකන්ද,අලවල. 
 ඉසිසර තපෝවනය, ගල්බොඩ,වතුරුගම. 0774440720
 එරෝලිස් ප්‍රනාන්දු අනුස්මරණ ආරණ්‍ය සේනාසනය තල්ගහවත්ත,කරන්දෙණිය. 0775182038
 ශ්‍රී නීග්‍රෝධාරාම යෝගාශ්‍රමය, කෙසෙල්හේනාව කළුවලගොඩ, ඌරගස්මංහන්දිය. 0778540629 /0769152107
 ශ්‍රී චේතියගිරි ගල්ලෙන් විහාරය, මැද කීඹිය,වැලිදෙණිය,වදුරඹ. 0913900906
 දිවියාගල සේනාසනය, කොස්ගොඩ. 
 සිරිමාන්න වයෝවෘද්ධ භික්ෂු විවේකාරාමය, පතිරාජපෙදෙස, ඌරගස්මංහන්දිය. 0914993194/0771563133
 ශ්‍රි සාලබෝධීරාජ විවේක සේනාසනය, කොහොමනාදෙනිය,පෝද්දල. 0913902255
 කැලේවිවේක සේනාසනය, විහාරගොඩ,වතු‍ගෙදර. 0912257421
 සිරි සුගත යෝගාශ්‍රමය, අනුරුද්ධගම,කරන්දෙණිය. 0913900058 / 0772315342 / 0713903
 ධර්මාරාම විවේකාශ්‍රම පුරාණ විහාරය ගංඉම,නවදගල. 0910392131/0764790933
 පොල්ගස්දූව ආරණ්‍ය සේනාසනය, පොල්ගස්දූව,දොඩන්දූව. 0915452453
 සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනය,(ගාල්ල ශාඛාව), හීන්පැන්දල පාර, වැකුණගොඩ,ගාල්ල. 0914930124
 ශ්‍රී විවේකාරාම සෙනසුන, ගොඩකන්ද,ගාල්ල. 0914943210
 ලෙනගල බෝධිරාජ සෙනසුන, සිරිපුර,8 කණුව,නවඳගල. 0912291800 / 0712999991
 සදහම් විවේක සේනාසනය ‍කොටවෙල, කරන්දෙණිය. 0712941766 / 0766809242
 දිවංකර ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දූව,පිටුවල,ඇල්පිටිය. 0913917078
 සුගත විවේකාරාම අරණ්‍ය සේනාසනය, හියාරේ,ගාල්ල. 07184347/0713785920
 මෛත්‍රී විවේකාරාම අරණ්‍ය සේනාසනය, කතුරුමුල්ලගොඩ,පැදින්නෝරුව. 0718434771/0713765920
 තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, සිංහරාජ,බෙරලියමූකලාන,උඩුවිල,ඇල්පි‍ටිය. 0724689378
 ශ්‍රී සුගත ධර්ම ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝගොඩ,ගලාඩුකන්ද,ඇල්පිටිය. 0724689378
 සමාධි වන සෙනසුන් විහාරය, නිල්හේන,වැයිහේන,බද්දේගම. 0913911884
 සතිපට්ඨාන භාවනා යෝගාශ්‍ර‍මය, කහටපිටිය,බටපොල. 
 චේතියගිරි ලෙන් ආරාමය, මානකඳුර,පොල්පගොඩ, යක්කලමුල්ල. 0913919597
/0713510592
 මළුවේගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, මළුවේගොඩ,යක්කලමුල්ල. 0714643406
 ශ්‍රී නාගාරණ්‍ය සේනාසනය, කොට්ටවගම,ගාල්ල. 0913915484/0772363844
 දුනුකිත්තල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මලන්දෙණිය කන්ද,මලන්දෙණිය ,යක්කලමුල්ල. 0788260822
 වවුලුගල ශ්‍රී සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, අක්කර 50,පුස්වැල්කඩ, හව්පේ,ඉමදුව. 0913900221/0718300440
 ශ්‍රී විවේකාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙල්දූව,අම්බලන්ගොඩ. 0913785920
 ශ්‍රී ගුණවර්ධන යෝගාශ්‍රමය,(ගල්දූව අරණ්‍ය සේනාසනය) ගල්දූව,කහව,අම්බලන්ගොඩ. 0912256013
 සිරි සුගත යෝගාරණ්‍යය, ඇටමැස්ස කන්ද,අගුළුගහ. 0913929137
 තලාතුඩුව විවේක සේනාසනය, කොග්ගල, හබරාදූව. 0915622286
0718656745
 අටුවාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාගහතැන්න,ගණේගොඩ. 0913955406
 ධර්මගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, දියකිතුල් කන්ද,තල්ගස්වල. 0913955406
 දිගාලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, නරවැල්නැටිය,පිටුවල,ඇල්පිටිය. 0913935311
 වනවාස සංඝ මුලස්ථානය, වතුරවිල,කහදුව. 0913955406/0915781530
 වෑදූව ආරණ්‍යය සේනාසනය(ත්‍රිපිටක ධර්මායතනය) කොග්ගල, හබරාදූව. 0912283558
 ආරණ්‍ය යෝගාශ්‍රමය, සුද්දැල්ලාව,ඉහළ හෙවෙස්ස, පිටිගල. 0913921767
 ශ්‍රී දහම්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරිදොළ,තලගස්පේ. 0913935691
 රජවංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඕපාත,අකුරැස්ස. 0771599209
 නාගල ආරණ්‍ය සෙනසුන, එප්පල,පනංගල. 0913783616
 නුගගල ආරණ්‍ය සෙනසුන, හිනිදුම. 0716173829.
 කොණ්ඩගුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොණ්ඩගුලන,කළුබෝවිටියන. 0913936335
 විවේක සෙනසුන, තලංගල්ල. 0913913700
 අහරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය දෙල්ලව,මොරවක. 
 සම්බෝධි තපෝවනය පිංකන්දහේන පාර,දනවල,නෙළුව. 0713563533
 සිංහලෙන තපෝවනය කොස්මුල්ල,නෙළුව. 0702293558
 ශ්‍රී සීතලදොල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පීලිදොල කොටස, නාවල, නාකියාදෙණිය. 0724666579
 කටුකිතුලන්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මිනිරන්වල කන්ද, ගා/උඩුගම. නැත
 හේවිසිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, සුදුවැලිපත,
ගා/උඩුගම.
 0913917080
 නුග සෙවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, නෙරගල්කන්ද, කාබිල්වත්ත,
ගා/උඩුගම
 0718566853
 විවේකාරාමය, වතවන,ඉමදූව. 
 ශ්‍රී සුමනගිරි ගල්ලෙන් විහාරය, කොහොඹනාදෙනිය,පෝද්දල. 
 කලුවලගල කොඩිගහකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය කලුවලගල,මාගෙදර,ගාල්ල. 0915739267

 කරකෝලන්ද අරණ්‍ය සේනාසනය, අඟනකැටිය,කරන්දෙණිය. නැත
 ශ්‍රී ඥානානන්ද ධර්මදුත බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය, අළුත් නුවර, උඩලමත්ත. 0767170967
 ශ්‍රී දීපවංශ විවේක සෙනසුන, උස්ගොඩකන්ද,මීපාවල,පෝද්දල. 0777674899-
 ඇඹිලකන්ද විවේක සේනාසනය, දිවිතුර වත්ත,ඇත්කඳුර. 
 විවේක සේනාසනය, අගලිය,බද්දේගම. 0912260090
 නුගගල ආරණ්‍ය සේනාසනය හිනිදුම 071-6173829
 ඔටුනුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය මහමෙදේරිය, තවලම 
 පරප්පුදූව ආරන්‍ය සේනාසනය කටුදම්පේ, දොඩන්දුව 0718241632
 කොන්ඩගුලන ආරණ්‍ය සේනාසනය කලුබොවිටියන මොරවක 070-5151536
 ශ්‍රි සුමේධංකර වන සෙනසුන, කාවන්තිස්සපුර, සේරුවිල. 0768591027
 සමුද්‍රගිරි වන සෙනසුන, සාගරපුර,කුච්චවේලි. 0
 ඹබරගල අරණ්‍ය සේනාසනය, සලෙප්පේයාරු,කුච්චවේලි. 0718562700
 උපේක්ෂාරාමය, යාය 10,ශ්‍රි තිස්සපුර, 0702638050
 විවේක සෙනසුන උඩවෙල,කලගන්වත්ත, වලපනේ 
 යෝගාශ්‍රමය රහතුන්ගොඩ, ‌හේවාහැට 0813814462
 සිරි දළදා ආරණ්‍ය සේනාසනය, රජ මාවත, වැලිකඩ, අධිකාරිගම. 0813803479
 ශ්‍රී ස්වර්ණගිරි විවේක සේනාසනය, සිංගල් ට්‍රී,නුවරඑළිය. 0522222799
 ශ්‍රි කන්විදෙ විහාර සේනාසනය, ලෝගිය වතුයාය,කුම්වුඩ්,තලවාකැලේ. 0523535253
 දහම් අමා ආරණ්‍ය සේනාසනය, කන්ද‍ෙඇල,මිපිලිමාන.නුවරඑළිය. 0523056117
 විලඳගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහල පුලියන්කුලම,ඉහල පුලියන්කුලම. 0254928982
 තම්මැන්නා ඥානෝදය ආරණ්‍යය රඔාවැව,ඉහල පුලියන්කුලම. 0722198471
 ශ්‍රී තම්මැන්නා ආරණ්‍ය සේනාසනය, තම්මැන්නාවැටිය,නවගත්තේගම. 0711634346
 මහකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, රඔාවැව,ඉහල පුලියන්කුලම. 0375615470
 ගල්කරුපැලැස්ස ආරණ්‍ය සේනාසනය, මහපිටිය,නවගත්තේගම. 0711589935
 ශ්‍රී සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, අතුරුපොලයාගම,ඉ/කුරුකැටියාව, නවගත්තේගම. 0710614231
 පිච්චන්දියාව පුරාණ භික්ෂු ආරාමය ශ්‍රී සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසන විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,වෙලේවැව උතුර,නවගත්තේගම. 0703756164
 නීලබැම්ම ආරන්‍ය සේනාසනය නීලබැම්ම,සාලියවැව 
 ශ්‍රී බෝධිමළු විවේක සේනාසන විහාරය කිරිඔය,අතරගල්ලෑව,ඇලහැර. 0663668646
 දවුල්තැබූගල තපෝවන ආරණය සේනාසනය, දවුල්තැබූගල,රුහුණුගම,දිඹුලාගල. 0275620778/0712235116
 අරියධම්ම ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාමල්ඔය,රුහුණුගම,අරලගංවිල. 0273283223
 දිඹුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දිඹුලාගල. 0275670270
 හඳපාන්විල ආරණ්‍ය සේනාසනය මගුල්දමන,පැලෑටියාව,දිඹුලාගල. 
 කවුඩාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය කුරුළුබැද්ද,වැලිකන්ද. 0774300840
 ඓතිහාසික ත්‍රිකෝණමඩුව ආරණ්‍ය සේනාසනය ත්‍රිකෝණමඩුව,මහවැලි සිංහපුර,පොළොන්නරුව. 
 නාගලකන්ද මහසේන ආරණ්‍ය සේනාසනය හබරණ පාර,මින්නේරිය. 0273276955/0178450163
 නා සෙවන ආරණ්‍ය සේනාසනය නාගොල්ලාකන්ද , මහවැලි,මනම්පිටිය. 0715937393
 කොඩිගල කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, 118 කණුව,බරණ. 0713512122
 මුතුගල පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය මුතුගල,සෙවනපිටිය 0774994029
 මහ සුදර්ශණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහලඹයගම,ඌරණිය. 0772637068
 මාවරාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මාවරාගල,දඹාන. 0553562430
 වැලිහෙලගම චිත්ත විවේකාශ්‍රමය, ඇල්ලගම,දියතලාව. 0573574707
 ශ්‍රී ඥාණාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, කහගොල්ල,දියතලාව. 0573571621/0718315600
 සම්බෝධි විවේකාශ්‍රමය, ගල්කන්ද,දියතලාව. 0572229432
 අමරාවතී ආරණ්‍ය සේනාසනය දෙහිගහමඩිත්ත,කළුපහන 
 නිකපිටිය අාරණ්‍ය ෙස්නාසනය නිකපිටිය ඌවෙලගම 071-6937228
 ගල්වැටිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය ගල්වැටිකන්ද, 10 කණුව, ගලගෙදර. 0728284396
 හන්තාන දහම් අරණ වාරියගල,නිල්ලඹ. 0766101085
 මහවැලි විවේක සේනාසනය, 17 ඇල,6 කණුව,අඹගහපැලැස්ස. 0772138246
 දුම්බර විවේකාශ්‍රමය, ගෝනවල,රජවැල්ල. 0712629440
 සේනානායක ආරාම උඩවත්තකැලය,මහනුවර. 0813737783
 ශ්‍රී සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාඩිතලාව,දන්තුරේ. 
 අමාදම් ආරණ්‍ය සේනාසනය, මොටන,බලන,කඩුගන්නාව නැත
 ශ්‍රී නාථ අහස්ථාන ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඕමැන්ඩල්වත්ත, දන්තුරේ. 0766305162
 වජිරාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝවලවත්ත,මහනුවර. 0812217807
 ශ්‍රි සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, අංක317/57,සමාධි මාවත,මහකන්ද,හිඳගල 
 උල්පත්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ස්ප්‍රින්හිල් වතුයාය,හන්තාන. 0813808812
 බෝඋයන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පල්ලේගම,නාවලපිටිය. 0543541010
 ගණ්නෝරැව ගල්ලෙන් විහාරය ගන්නොරුව නැගෙනහිර ,ගන්නෝරුව ,පේරාදෙණිය 0812388198
 සිරි සදහම් සෙනසුන මොරගොල්ල,දියපලාගොඩ,කුඹුරේගම. 0713344676
 සිරි සිදුහත් ආරණ්‍ය සේනාසනය හේනාවල,කඩුගන්නාව. 0812570021
 ලෙව්ල සිරි දළදා භික්ෂු භාවනා විවේක සේනාසනය කැටවල,ලෙව්ල. 0777495021
 තණහේන්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇල්ලෙවෙල,මාරඹ,අකුරැස්ස. 0710736100
 දෙදියගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙදියගල,මලිදුව,අකුරැස්ස. 0417200255/0777159867
 ගල්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, දොළමාවත,අකුරැස්ස. 0774907134
 ඉදිගස්හේන ආරණ්‍ය සේනාසනය, රණජීව ස්ටෝර්ස් බාරේ,ගොරකගහ හේන,ගල්ලල,කනංකේ 0711292543
 ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත ආරණ්‍ය සේනාසනය, විල්පිට,අකුරැස්ස. 0775622588
 සිරි සුගත තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පෝරතොට, ගොඩපිටිය,අකුරැස්ස. 0413411478 /0774600404
 ශ්‍රී ධර්මපාල ආරණ්‍ය සේනාසනය පල්ලේගම.දෙනියාය 0718274108
 ශාන්තල‍ෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය මොරවක්කන්ද.මොරවක 0715406646
 කියාඩුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, කියාඩුව,අකුරැස්ස. 0413494873/0711614330
 ධනගිරිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කළුබෝවිටියන. 0777713030
 ශ්‍රී සම්බුද්ධරාජ ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉරිදංවල,දියදාව, සියඹලාගොඩ,පිටබැද්දර. 0417922952
 ශ්‍රී නිග්‍රෝධාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය වතුරාව.කොලවෙනිගම 0778309201
 වලකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, වලකන්ද,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 0710914751
 ශ්‍රී රුහුණු යෝගාශ්‍රමය, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 0714772187
 පුවක්ගහ මඩිත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 0717758795
 බටුවිට ආරණ්‍ය සේනාසනය, මැදවියන්ගොඩ,හතමුන. 0413496925
 තඹගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කඩවැද්දුව, යටියන. 0413427927
 රෝහණ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය ආගරවල, අපරැක්ක. 0413414710/0711592320
 ආරණ්‍ය සේනාසනය රදාවෙල. 0415680151
 තපෝ උවටැන් සෙනසුන,(වයෝවෘද්ධ ගිලන් භික්ෂු උපස්ථාන මධ්‍යස්ථානය), අංක 2018,කළුවරගස් පාර, වල්ගම,මාතර. 0412238221
 ශ්‍රි සම්බුද්ධාලෝක ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගින්නලිය, ඌරුබොක්ක 0711362400
 දෙන්කන්දලිය විහාරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පුහුකොස්ගහයාය,දෙන්කන්දලිය,රොටුඹ. 
 සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගොමිල,මාවරල. 0413421514/0774026848
 වැවේදෙණියේ ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඊරියතොට,කඹුරුපිටිය 0716239639
 මුනිවර අරණ විවේක සේනාසනය, ලෝලුගහවත්ත,නරවැල්පිට උතුර,හක්මන. 0413003935
 චිත්ත සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, දලුග්ගල,මැකිලියතැන්න,ඌරුබොක්ක. 0774719062
 ඉළුක්තැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, පනිල්කන්ද,උල්ලිඳුවාව. 0413424884
 හල්ගස්හේන ආරණ්‍ය සේනාසනය, තෙපුදෙනිය,කනංකේ කඩවිදිය. 0718581969
 කිල්ලදෙණිය ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගොම්බද්දල දකුණ,මුලටියන. 0413001050
 බෝගහදෙනිය ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉළප්පැල්ල,අකුරැස්ස 0417901860
 හෙලබොදුසිසිල ආරණයසේණාසනය, මුරුතාමුරය, හක්මන 
 ශ්‍රී සුගතදම් අාරණ්‍ය සේනාසනය, කොඩිගහකන්ද, පැනෑටියන,වැලිගම. 0712999991
 ධම්මචේතිය සෙනසුන වේරගම්පිට. මාතර 
 රිදීහේන ආරණ්‍ය සේනාසනය දීයගහ, මාතර 0714082724
 ගල්ලැස්සගොඩ බෝධිරාජ ආරණ්‍ය සේනාසනය ගින්නලිය ඌරුබොක්ක 
 ශ්‍රී පාරමිතා පූජා සේනාසනය, සේරුදණ්ඩාපොල,අලුත්ගම, ලෙනදොර. 0771778677
 නාගොල්ල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දේවහුව,දේවහුව. 0663004692
 රෑන කෙටූගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, වදේමඩ,ඕවිලිකන්ද. 
  සාරිපුත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, මාඋස්සාගොල්ල උඩ කොටස, රත්තොට. 0664928483
 දොළුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, සෝම සමිඳු මාවත,අල්වත්ත, රත්තොට. 0717257186
 රජගල්ලෙන ආර‍ණ්‍ය සේනාසනය නවරත්නගොඩ, උඩතැන්න 0719775386
 රංගිරිකන්ද වන සෙනසුන, රංගිරිගම,කිඹිස්ස, සීගිරිය. 0663668926/0718042845
 ශ්‍රි නන්දනාරාම විවේක සේනාසනය, නයාකුඹුර, ලේනදොර, දඹුල්ල. 0665676978
 එඩේරගල වන සේනාසනය, පැල්වෙහෙර, දඹුල්ල. 0663684801
 විවේක සේනාසනය, පල්ලේගම ජනපදය,දඹුල්ල. 
 ගල්ල‍ෙනවත්ත වන සෙනසුනය, පන්නම්පිටිය, ලෙනදොර. 0666576978/0665676978
 කළුවාගල ගල්ලෙන් සේනාසනය, සීගිරිමුල්ල, කිඹිස්ස,දඹුල්ල හරහා. 0726718404
 වටගල සමථ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය, මොරගහඋල්පත,විල්ගමුව,මාතලේ 0663663752
 ශ්‍රි ගල්ලෙනකන්ද විවේක සේනාසනය, වත්තේ ගම්මැද්ද, ලෙනදොර,දඹුල්ල. 0717526809
 ශ්‍රි සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ‍බෙල්ලන්නේඹය, ඉනාමළුව,දඹුල්ල. 0663004007
 ශ්‍රි සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති විවේක සේනාසනය, වෙලන්ගොල්ල, වෑවලවැව,දඹුල්ල. 0667901150/0771783345
 සිරිනදී විවේක සේනාසනය, අංක 20, නාගලවැව, කිඹිස්ස. 0723974946
 ඓතිහාසික ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, වෑවලවැව,දඹුල්ල. 0663668070
 වෙහෙරහේන ආරණ්‍ය සේනාසනය, අවුඩංගාව,කිඹිස්ස. 0663669415
 චිත්ත සමාධි විවේක සේනාසනය,(‌චේතියගිරි විහාරය) මානිංගමුව බටහිර,පල්ලේපොල. 

 කොස්පොත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොස්පොත,බෙලිගමුව. 
 විහාරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, හෙලගල්බොක්ක,පේරකැටිය, වැල්ලවාය 0553597630
 ශ්‍රි බුද්ධගයා සංහරාජ විවේක සේනාසනය, කොහොඔදිගාන,උඩ පාර,සෙල්ලකතරගම. 0715614808
 අඳුන්කුළුපව්ව ආරණ්‍ය සේනාසනය, දික්යාය,බුත්තල. 0553553100/0718153319
 වෙහෙරගල විවේක සේනාසනය, කුඩාඔය,බුත්තල. 0554926355/0553557611
 දේවගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, මහගොඩයාය,බුත්තල. 0555613680/0555071872
 ශ්‍රී උපතිස්ස ආරණ්‍ය සේනාසනය, කරවිලකොටුව,රජමාවත,බුත්තල. 0776713570
 අළුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දඹේයාය,මාලිගාවිල,ඔක්කම්පිටිය. 0553565489
 බෝධීමළු විවේක ආරණ්‍ය සේනාසනය, 21 කණුව,ගෝනගංආර,බුත්තල. 0555712457/0555712454
 ශ්‍රී රහතන් කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, මොණරාගල පාර,වෙල්ලස්සේගම,බුත්තල. 0553510269
 බුදුගල්ලෙන ආරණ්‍ය, සේනාසනය, රජමාවත,14 කණූව,බුත්තල. 0552270542/0552273547
 ඔසු උයන ආරණ්‍ය සේනාසනය, මල්දම්අඹේ,නිල්ගල,බිබිල. 0710642378
 වලගම්බා රජලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහලතුන්තල,බඩල්කුඹුර. 0716125261
 සීමාපව්ව අරණ්‍යෙ සේනාසනය, 17 ජනපදය,මහවැව,සූරිය ආර,තණමල්විල. 0474918635/0712356903
 ඇඳගල අරණ්‍ය සේනාසනය, කොමලිගම,බෝදාගම,තණමල්විල. 0718855333
 කොටිගල්කන්ද විවේක සෙනසුන, විජයපුර,සූරිය ආර,තණමල්විල. 0457911566
 නාලිය වනය ආරණ්‍ය භාවනා මධ්‍යස්ථානය, නාලිය වනය,
19 කණුව,කුඩා වැව,සූරි ආර,තණමල්විල.
 0713507581
 නාලාගිරි පබ්බත අරණ්‍ය සේනාසනය, කිවුල්ආර,තණමල්විල. 0778201736/0779309762
 ශ්‍රී ශෛලබිම්බාරාම විවේක සෙනසුන, අලුත්වෙල,කොටබෝව,නන්නපුරාව. 0555626627
 ශ්‍රී සංඝබෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, පිටදෙනිය,මැදගම. 
 ශ්‍රී රතනපාල යෝගාශ්‍රමය කින්නරබෝව,මැදගම. 0553552618
 වැවතැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, කීණගොඩ,බකිණිගහවෙල. 0718796273
 ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති විහාරය, දිඹුල්දෙන,කොටබෝව,නන්නපුරාව. 0555626627
 ඉසිපතනාව ධම්ම සෝභා සෙනසුන, ඇල්ල,බටුගම්මන,මොණරාගල. 0554909378
 ශ්‍රී රන්පහන වන සෙනසුන, මුල්ලේගම,නෙල්ලියද්ද,ඉඟිණියාගල. 0633730890
 දහරකිනාකන්ද ආරණ්‍යය, 8කණුව,මාරිඅරාව. 0553050192
 පුරාණ පීල්ලෙකෙම විහාරය, කදවුර පාර,ඌව කුඩාඔය,වැල්ලවාය. 0718898557
 උඩුගම්බැද්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුරුගම,ඌව කරදගොල්ල,ඇල්ල,වැල්ලවාය. 0553597630
 මැදගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, බලහරුව,ඌව කුඩාඔය. 0778805976/0718141412
 මහා තිස්සලෙන ආරණ්‍යය සේනාසනය, නෙටොලගම,වැල්ලවාය. 0555719177/0778534682
 වලස්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, වලස්කන්ද,කිතුල්කොටේ, තණමල්විල. 0714104687
 දිඹුලාගල වෙහෙරගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, 22 කොටස,ආරියසිරිගම,ඇතිමලේ,මොණරාගල. 0702322994
 මහිල්ල විහාරය(පුරාණ බ්‍රහ්ම විහාරය), කොටියාගල,මොණරාගල. 0553598936
 වට්ටාරම පුරාණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇතිමලේ,කොටියාගල,මොණරාගල. 0555733121/0779692579
 සිරි සුමනසාර ආරණ්‍ය සේනාසනය, මඩුකොටන්පුදාම,දොඹගහවෙල,මොණරාගල. 0552278022/0713427692
 ඤාණ ගවේෂි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ලියන්ගොල්ල,දොඹගහවෙල,මොණරාගල. 0718430264
 භාවනාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගමගල,ගැමුණුපුර,ඇතිමලේ,සියඹලාණ්ඩුව. 0712524925
 මූලගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝධිරාජපුර,හබුරුගල,සෙවනගල. 0776720281/0779939487
 මුතුමිණිගම ආරණ්‍ය සේනාසනය, මුතුමිණිගම,සෙවනගල. 0473480329/0710982012
 සඳගල්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කමාරෙදාළවත්ත පාර,මොණරාගල. 0710841628
 ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති විවෙක සේනාසනය, කොටිගල්හෙළ,නක්කල,මොණරාගල. 0774296458/0771727476
 මයුරගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, මයුරගිරිය,වැලියාය,මොණරාගල. 0555611770
 ශ්‍රී ථේරපුත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කලවැල්අාරගම,කුඹුක්කන,මොණරාගල. 0553561367
 ශ්‍රී සම්බෝධි යෝගාශ්‍රමය කුමාරෙදොළවත්ත,මොණරාගල. 0552277098
 ලොල්ලේහෙල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගල්ගෙඩියාව,ගලබැද්ද,මොණරාගල. 0555613606
 සද්ධාතිස්ස ආරණ්‍ය සේනාසනය, ජනාවාස 03,වරුණගම,වැල්ලවාය. 0555618313/772700278
 මාලෙවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, වැවපාර,මාලෙවන,වැල්ලවාය. 0718932942
 නාපොකුණ අරණ්‍ය සේනාසනය, හමනව,බුළුපිටිය,නිල්ගල,බිබිල 0778305817
 රතුපස්කැටිය අරණ්‍ය සේනාසනය, ගංගොඩකැටිය,පිටකුඹුර,බිබිල. 0711804453
 දික්අරාව විවේක සේනාසනය, ඇල්ලඅකොණ,ඔබ්බේගොඩ,මොනරාගල. 0555078609/0725462243
 සඳගිරිගල අරණ්‍ය සේනාසනය, කු.ග.1-2 වම් ඉවුර,බෙරලිහෙල,තිස්ස. 0475689654/0713912039
 බුදුරුවාව විවෙිකාරාමය, කොටියාගල,මොණරාගල. 0775366919
 බුද්ධරක්ඛිත ආරණ්‍ය සේනාසනය, හෙලගම පාර,බුත්තල. 0773101126
 බුලුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඹදණ්ඩආර, හිඟුරුකඩුව, පස්සර 0555755050
 බටු කොටුව ආරණ්‍ය සේනාසනය ගාමිණිපුර,ඔක්කම්පිටිය 0552272447
 සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනය බටුගම්මන, මොනරාගල 0555613541
 සීතකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය කුමාරදොළ, මොනරාගල 
 ශ්‍රී විජිතානන්ද ශෛල මස්තකාරාම වන සෙනසුන එගොඩගම,බකිනිගහවෙල 0772694882
 සිරි ගෞතම සඳහම් අරණ කොලොන්ගස්තැන්න,මොණරාගල 077-6664713
 නිල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය දිඹුල්දෙන,කොටබෝව,නන්නපුරාව 0771571302
 ඉසිපතනාව ආරණ්‍ය සේනාසනය රත්තනදෙනිය,බකිණිගහවෙල 0719795663
 අළුපත්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, අළුපත්ගල,උඩ නිරිඇල්ල,රත්නපුර. 0774065488
 දිග්ගල්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය කුඩාව,රත්ගඟ.රත්නපුර 0719565519
 මැරේකැලේ ශ්‍රී රෝහන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පරණගම,එල්ලාවල. 0363362610 / 0776586722
 භද්දේකරත්න ආරණ්‍ය සේනාසනය බෙල්ලන්ගම,වේවැල්වත්ත,රත්නපුර 
 රයිගම්පුර සේනාසනය, ගවරගිරිය,අයගම. 
 ඓතිහාසික මානෙල් ගල්ලෙන් වන සෙනසුන, තේ ජනපදය,අයගම. 0776830175/0775057037
 නයාදෑගල ආරණ්‍ය සේනාසන විහාරස්ථානය, තේ ජනපදය,පිටකන්ද,අයගම. 0718300640
 ශ්‍රී සුමේධ අරණ්‍ය සේනාසනය, 03 කණුව,පනාමුර පාර,ඇඹිලිපිටිය. 0473476806
 ශ්‍රී රත්නාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය දොලපල්ලහේන,හිදුරංගල, කිරිඇල්ල. 0342222773
 මල්මීකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, මල්මීකන්ද, ඕපනායක. 0715628629
 පුරාණ ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහලගම,එල්ලාවල. 0362259386/0717666605
 පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය, හොලීපිටිය,
කහංගම,රත්නපුර.
 0452050712
 බුදුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, වතුරාව,කලවාන. 
 ශ්‍රී මිළිඳුතලාව ආරණ්‍ය සේනාසනය ගාලවත්ත,පොතුපිටිය, කලවාන. 0453601642/0711204144
 ආරණ්‍ය සේනාසනය, බැළුන්ගල,මඟුරුගොඩ, රත්න හංගමුව. 0718300546
 කිරිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, හේන්යාය,දම්බුළුවන, රත්නපුර. 0711373520
 ධර්ම නිකේතනාරාමය බටකැටිය,පනාපිටිය,කහවත්ත. 0454902479
 පුරාණ ගල්ලෙන් රජමහා විහාරය, ගල්ලෙන්කන්ද,යායින්න, කහවත්ත. 0718915100
 ශ්‍රී විජේවික්‍රම අරණ්‍ය සේනාසනය, නුංගහයාය,ගොඩවෙල,ඕමල්පේ. 0719104266
 සුරියඇල්ල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙයියන්නේගම, රත්නපුර. 0716593871
 සමනල ආරණ්‍ය සෙනසුන් විහාරස්ථානය හෙලකන්ද,මස්සැන්න,බලංගොඩ. 0455772816
 මිණිපුර අමාශාන්ති තපෝවනය, ලෙල්ලොපිටිය,රත්නපුර. 
 ශ්‍රි ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනය, සමගිපුර,රත්නපුර. 0717873794
 කටුකිතුල්පටුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, නිල්වල,කුඩාව,රත්නපුර 0712132356
 සිංහරාජ ප්‍රාන්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය කඩමුදුන,බුළුතොට 045-2224388
 ශ්‍රි සුමතිපාල නාහිමි සෙනසුන් අරණ, ඉහල රත්ගම,ගල්ලෑල්ල,රත්නපුර. 0718395234
 මහාසාර අාරණ්‍ය සේනාසනය කන්දේගම,ගවරන්හේන,බලංගොඩ 0703002424
 බුලත්වත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, හෙට්ටිකන්ද,රත්නපුර. 0453462131
 නුගේලෙන අරණ්‍ය සේනාසනය, මාස්වත්ත,වැලිමළුව, ලෙල්ලෝපිටිය. 0772903932
 රම්පටිගල ශාසන සොබා වනවාස ආරණ්‍ය සේනාසනය, වාරිගම,රන්පටිගල,පැල්මඩුල්ල. 0455787169
 ඇතුගලකන්ද අරන්‍ය සේනාසනය, පතුල්පාන,ලෙල්ලෝපිටිය. 0718291513
 ගලබඩකන්ද විවේක සේනාසනය, ගලබඩකන්ද,ගල්පාය‍,පල්ලෙබැද්ද. 0455679678
 බඹරගල අරණ්‍ය සේනාසනය, බඹරගල,ගල්පාය,පල්ලෙබැද්ද. 0455679678
 ශ්‍රී පාද අඩවි වන සෙනසුන, දෙමෝදර,ගල්ලෑල්ල,රත්නපුර. 0779675715
 කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද සදහම් සෙනසුන, කිරිල්ලවත්ත,දම්මුල්ල,කරඳන. 0714945337
 කුඩාබෝධිය අරණ්‍ය සේනාසනය, නො.54/ඒ,ඇත්හොඬගල,ඇඹිලිපිටිය. 0772690896
 ශ්‍රී හත්බෝධි අරණ්‍ය සේනාසනය, වැලිපතයාය,පනාමුර. 0770565683
 පරෙවි කන්ද අරණ්‍ය සෙනසුන, පනාමුර,ඇඹිලිපිටිය. 0717281908
 උල්පත ආරණ්‍ය සේනාසනය, තිත්තවැල්පොත. 0475785460
 බැලවානාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පනහඩුව,කොළඹගේආර. 0711720102
 විවේක සේනාසනය, වෙහෙරගොඩැල්ල,නිරල්ගම,රත්නපුර. 0453463150
 තොටිලගම ආරණ්‍ය සේනාසනය, තොටිලගම,කුට්ටාපිටිය. 0711862336
 ශ්‍රි පාද ආරණ්‍ය සේනාසනය, පලාබද්දල,රත්නපුර. 0723555817
 ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය,  0716506542
 ශ්‍රී භද්දේක විහාරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, තන්ජන්තැන්න,බලංගොඩ. 0453609506
 දම්සයුර ආරණ්‍ය සේනාසනය, මාණික්කවත්ත,රක්වාන. 0770772432
 සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනය හෝප්වෙල්,අළුපොල,වේවැල්වත්ත,රත්නපුර 0766181541
 නිදංගල අාරණ්‍ය ෙස්නාසනය අැටකළිදිවත්ත,ෙකලින් කන්ද ,අගලවත්ත 0767565083
 දුටුගැමුණු ආරණ්‍ය සේනාසනය බටහිර කලටුවාව,තුම්මෝදර 071-4804350
 ධම්මහදය ආරණ්‍ය සේනාසන වටවල, මුල්ගම, බළන්ගොඩ. 0713548486
 පුෂ්පකඩ ගල්ෙලන් අාරන්‍ය ෙස්නාසනය මහවලතැන්න.වැලිෙගෙපාල 0715108131
 පාරිල්‍යෙය වන සේනාසනය දුණුකාරගොඩ,ගල්හිර,ඕපනායක 
 සදගලලෙන මලියදේව අරහත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය හදගිරිගොඩ , කපුගල, බලන්ගොඩ 077-8739565
 භද්දේකවිහාරි ආරණ්‍ය සේනාසන විහාරය තන්ජන්තැන්න,බලංගොඩ 0453609506
 පනන්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය පණන්කන්ද ,හත්තැල්ල,ඕපනායක 0718400298
 අම්පිටිකන්ද ආරණ්‍ය ‍ස‍ේනාසනය මුදුන්‍‍කාෙටුව, මාටුවාගල, කිරිඇල්ල. 0716122365
 ශ්‍රී සුබෝධිරතන ආරණ්‍ය සේනාසනය ඇත්තොට,ගල්ලෑල්ල,රත්නපුර 0712121261
 සිරි සුමන චිත්ත සමාධි සෙනසුන හිදැල්ලන, මලංගම , රත්නපුර 0775204573 / 0717227320
 නෙළුව හස්තිරාජ අරණ්‍ය සේනාසනය කැම්පනේ - ඕමප්ලේ 0777801252
 නුගසෙවන අරණ්‍ය සේනාසනය කැම්පනේ - ඕමප්ලේ 0781535116
 උඩගල්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය නිල්වල,කුඩාව,රත්ගඟ,රත්නපුර 0771341669/0703807244
 වෙහෙරකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉදිගැටවෙල,හකුරුවෙල. 
 ගලපිටගල යෝගාශ්‍රමය, කු.ග.03,බෙරලිහෙල,තිස්සමහාරාමය. 
 චේතියපබ්බතාරාමය කු.ග.03,බෙරලිහෙල,තිස්සමහාරාමය. 
 පාසාදිකා වන සෙනසුන, කණුමුල්දෙනිය වන රක්ෂිතය,මැදගම්ගොඩ. 
 බිසෝගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මුල්ගිරිගල,වීරකැටිය. 0717970595
 ඵෙතිහාසික මදුනාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මදුනාගල,හබරත්තවල,කොග්ගල්ල,අම්බලන්තොට. 0776654199
 කරඩුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, හබරත්තවල,කොග්ගල්ල,අම්බලන්තොට. 0714016363
 වෙහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ආරබැද්ද,උඩමලල,හම්බන්තොට. 047 3620376/0718296396
 හිතසුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, මුරුතමල්ගම,හොරේවල,වලස්මුල්ල. 0711978706
 මල්අස්න බුදුරුවගල ආරණ්‍ය සේනාසනය පහල මත්තල,තිස්සමහාරාමය. 0716848286/0717020321
 චිත්ත විශුද්ධි විහාරය රන්මිණිතැන්න,තිස්සමහාරාමය. 0770385493
 නිමලව ආරණ්‍ය සේනාසනය, යාල පාර,කිරින්ද,තිස්සමහාරාමය. 0473483700
 කොරගහ උල්පත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොරගහඋල්පත,රණකෙලිය, යෝධකණ්ඩිය,තිස්සමහාරාමය. 0473483700
 රම්මල ආරණ්‍ය සේනාසනය, රම්මල,වරාපිටිය. 0413403637
 නුගසෙවන ආරණ්‍ය සෙනාසනය, බොගහ වැව පාර,කාවන්තිස්සපුර,තිස්සමහාරාමය. 0710100394
 ඇත්ඔළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය බින්තැන්න,කටුවන